Varstvo pri delu in požarna varnost
www.doling-si

Varnost pri delu

 

Zakaj za varnost pri delu izbrati nas:

 • - Za varnost pri delu smo ustrezno strokovno usposobljeni.
 • - Imamo dolgoletne izkušnje, zadovoljne stranke ...
 • - Teoretični in praktični preizkus usposobljenosti za varnost pri delu opravite na vašem delovnem mestu.
 • - Prilagodimo se posebnostim delovnega mesta.
 • - Smo cenovno ugodni

 

STROKOVNI DELAVEC ZA VARNOST PRI DELU

Varnost pri delu pomeni, da je v podjetju prisoten strokovni delavec. Strokovni delavec je oseba, ki za delodajalca opravlja strokovnih nalog varstva pri delu. 

Delodajalec mora za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu določiti enega ali več strokovnih delavcev.

Strokovni delavec opravlja zlasti naslednje naloge:

 • - Svetovanje glede sredstev za delo.
 • - Svetovanje glede opremljanja delovnega mesta.
 • - Izvaja ocenjevanje tveganja za posamezna delovna mesta.
 • - Izvaja meritve toplotnih razmer, osvetljenosti, prahu, hrupa idr.
 • - Pregleduje in ocenjuje delovno opremo.
 • - Izvaja notranji pregled nad ukrepi varnosti pri delu.
 • - Sestavlja in implementira Navodila za varno delo.
 • - Pripravlja poročila za delodajalca glede zdravstvenega stanje in poškodb pri delu pri delodajalcu.
 • - Usposablja delavce za varno delo.

Poskrbite za vašo varnost pri delu.

 

 

PRIPRAVIMO VAM SLEDEČE DOKUMENTE:

IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA

Z Izjavo o varnosti z oceno tveganja se določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter se jo dopolnjuje ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja.

Kaj je ocena tveganja in kdaj jo potrebujemo:

 • - Izjava o varnosti z oceno tveganja je dokument, ki je izdan in sprejet na osnovi strokovne podlage, ki se imenuje Ocena tveganja..
 • - Ocena tveganja je po zakonodaji iz leta 2011 obveznost vsakega delodajalca (velikih, majhnih, srednjih podjetij in ustanov, samostojnih podjetnikov, kmetov ... ).
 • - Ocena tveganja se izdela z namenom identifikacije nevarnosti, ki se pojavljajo v delovnem procesu za posameznega delavca, ocenitve verjetnosti, resnosti in pogostosti posameznih dogodkov, ki vplivajo na varnost in zdravje zaposlenih.

Kvalitetna ocena tveganja pripomore k boljšim delovnim pogojem, večjemu zadovoljstvu zaposlenih in posledično tudi večji storilnosti in večjemu dobičku podjetja.

 

MOBING - NASILJE, TRPINČENJE, NADLEGOVANJE, PSIHOSOCIALNO TVEGANJE

Mobing  - motena komunikacija na delovnem mestu, ki je izrazito obremenjena s konflikti med sodelavci ali med podrejenimi in nadrejenimi, pri tem pa je napadena oseba v podrejenem položaju in izpostavljena sistematičnemu in dlje časa trajajočim napadom ene ali več oseb z namenom, da se ga izrine iz delovne sredine.

Mobing je povezan z usodo posameznikov, pa vendar ni usoda posameznika, temveč se zrcali v vsakodnevnem življenjem.

 

PRAVILNIK O PREPOVEDI DELA POD VPLIVOM ALKOHOLA, DROG IN DRUGIH PSIHOAKTIVNIH SUBSTANC

 • - opredelitev pojmov dela pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc,
 • - popolno prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih substanc, 
 • - postopek in način ugotavljanja dela pod vplivom alkohola in drog, ki ureja ugotavljanje prisotnosti alkohola ali prepovedanih drog v času pred vsakokratnim začetkom opravljanja dela in v času opravljanja dela v prostorih podjetja ter drugih lokacijah, kadar se delo opravlja zunaj delovnih prostorov. 

PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA 

meritve hrupa, osvetljenosti in mikroklime - temperatura,vlaga, gibanje zraka, prezračevanje

 

PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME

S pregledi in preizkusi delovne opreme se ugotavlja ali so izvedeni predpisani varstveni ukrepi ter upoštevani standardi in tehnični predpisi in ali so sredstva za delo varna.

 

PREGLEDI ELEKTROINSTALACIJ IN STRELOVODNIH NAPRAV

Za preprečevanje nevarnosti udara električnega toka, mora delodajalec električno instalacijo in delovno opremo ves čas uporabe objekta, redno pregledovati, preizkušati in vzdrževati. V ta namen se izvajajo prve in obdobne meritve s katerimi se preverja stanje električne instalacije in opreme ter delovanje zaščite pred udarom električnega toka.